Wyparty konflikt

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-06-05

                Wiele osób niezwiązanych na co dzień z psychologią czy psychoterapią słyszało, że źródłem zaburzeń w życiu psychicznym może być wyparty konflikt. Tylko nie wiedzą o jaki rodzaj konfliktu może chodzić i dlaczego poradzenie sobie z nim jest tak ważne dla naszego zdrowia psychicznego.

                Żeby wyjaśnić naturę wypartego konfliktu, o którym mowa powyżej, to należy w tym miejscu wyjaśnić – 3 podstawowe pojęcia z psychoanalizy: id, ego i superego. Te trzy pojęcia opisujące strukturę osobowości zostały wprowadzone przez twórcę psychoanalizy Zygmunta Freuda. Id odzwierciedla sferę biologiczną człowieka; zawiera w sobie dziedziczne i wrodzone wyposażenie psychiczne z popędami włącznie. Id funkcjonuje na zasadzie pierwotnych, biologicznych impulsów i natychmiastowej gratyfikacji dla zaspokojenia potrzeb. Superego stanowi natomiast wewnętrzną reprezentację wartości moralnych i ideałów uznawanych przez daną społeczność. Ego to sfera radzenia sobie w świecie zewnętrznym; gdzie trzeba sprostać dążeniom id (które jest podporządkowane zasadzie przyjemności) i wymaganiom superego (kierującego się zasadami moralnymi). Jak łatwo zauważyć; sfera dążeń id (czyli popędy) i sfera superego ( czyli nakazy i zakazy) muszą pozostawać w konflikcie, bo kierują się sprzecznymi zasadami.

Nasza kultura nakłada na nas różnego rodzaju zasady współżycia społecznego, są one warunkiem zaspokojenia potrzeb własnych i innych osób. Zasady te pozostają w konflikcie z naszymi potrzebami (popędami, instynktami). Z konfliktami tymi jesteśmy zmuszeni sobie radzić w naszej kulturze cały czas. Niektóre teorie mówią, że są one motorem rozwoju naszej cywilizacji. W walce z tymi sprzecznościami id i superego pomagają nam wytworzone w trakcie rozwoju mechanizmy psychiczne zwane mechanizmami obronnymi. Dzieje się tak w przypadku prawidłowego psychicznego rozwoju zdrowej osoby. Czasami dochodzi do zaburzeń rozwoju osobowości na skutek zbyt silnie lub zbyt słabo działających norm kulturowych (nadmierne lub niewystarczające ograniczanie popędów)  w danym społeczeństwie. Tacy ludzie nie potrafią poradzić sobie sami z konfliktami i sprzecznościami dotyczącymi sfery psychiki na skutek niedostatecznego wykształcenia właściwych mechanizmów obronnych lub cech charakteru. Konflikty w takich przypadkch są wypierane do sfery psychicznej zwanej nieświadomością. Skutkuje to powstawianiem objawów nerwicy, zaburzeń somatycznych, uzależnień i psychoz.‹ Powrót do listy z aktualnościami