Kim jest psycholog?

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-07-30

Psychologia jako profesja i dyscyplina naukowa należy do tych dziedzin ludzkiej aktywności, w których człowiek stanowi centrum zainteresowania. Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Cel jego działalności profesjonalnej stanowi niesienie pomocy innej osobie w:

·         rozwiązywaniu trudności życiowych,

·         ulepszaniu kontaktów międzyludzkich,

·         osiąganiu lepszej jakości życia,

·         rozwoju indywidualnych możliwości.

Praca psychologa polega na nawiązywaniu relacji interpersonalnych posiadających szczególny, niesymetryczny charakter, który wynika z przewagi kompetencji interpersonalnych po stronie psychologa. Psycholog bowiem dysponuje specjalistyczną wiedzą i technikami służącymi do poznawania innych ludzi i oddziaływania na nich. Rola zawodowa psychologa obejmuje ingerencję w sposób istnienia drugiego człowieka jako indywidualnej i niepowtarzalnej całości, ingerencję, której skutki mogą być nieodwracalne. Te okoliczności decydują o znaczeniu przestrzegania zasad etyki zawodowej w działalności psychologa i uzasadniają stawianie mu wysokich wymagań etycznych.

Uprawianie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na:

·         udzielaniu pomocy psychologicznej,

·         psychoterapii,

·         diagnozie psychologicznej,

·         opiniowaniu,

·         orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią.

Zawód psychologa może wykonywać osoba, która uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub otrzymała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, ponadto posiada pełną zdolność do czynności prawnych i włada językiem polskim w mowie oraz piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa.

 

Źródło: Polskie Towarzystwo Psychologiczne‹ Powrót do listy z aktualnościami