Psycholog policyjny – praca.

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-10-30

                Coraz więcej osób wybiera studia psychologiczne, co jest związane z popularnością zawodu psychologa, prestiżem którym on się cieszy w pewnych środowiskach, większą dostępnością studiów na tym kierunku (większa liczba miejsc na uczelniach publicznych i uruchomienie tego kierunku na uczelniach niepublicznych). Coraz większa liczba absolwentów psychologii nie idzie w parze z podażą miejsc pracy dla psychologów. Naturalne środowisko pracy psychologa jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły zaczynają się borykać z niżem demograficznym i mniejszym zapotrzebowaniem w zawodzie pedagog i psycholog szkolny. Z drugiej strony służba zdrowia – gdzie mogliby znaleźć zatrudnienie psycholodzy kliniczni czy psychoterapeuci jest niedoinwestowana i oferta porad psychologów czy psychoterapeutów jest ograniczana ze względów finansowych oraz niezrozumienia i niedocenienia roli tych zwodów w procesie leczenia przez niektóre środowiska medyczne. Dlatego absolwenci psychologii szukają innych możliwości pracy w zawodzie; nie każdy podejmuje ryzyko uruchomienia praktyki prywatnej psychologa i jedną z opcji, znalezienia zatrudnienia w zawodzie, jest praca psychologa policyjnego. Czym się zajmuje psycholog policyjny? Jakie trzeba posiadać kwalifikacje, żeby pracować w tym zawodzie? Jakie predyspozycje powinna mieć osoba, która chce zostać psychologiem policyjnym?

                Psycholodzy policyjni to najczęściej funkcjonariusze etatowi policji, którzy skończyli studia magisterskie z psychologii. Zdecydowanie rzadziej trafiają się w tej pracy cywile. Obecnie pełni służbę i pracuje jako psycholodzy policyjni około 200 osób w całym kraju. Psycholodzy policyjni pracują w komendach wojewódzkich w specjalnie utworzonych sekcjach/zespołach psychologów, dodatkowo są zatrudnieni w Komendzie Stołecznej Policji i w Komendzie Głównej Policji. W szkołach Policji pracują psychologowie zajmujący się opieką psychologiczną oraz edukacją policjantów. Obowiązki psychologa w policji zależą od tego, jaka jest jego specjalizacja. Obecnie w policji obowiązują trzy specjalizacje: psychologia policyjna stosowana, psychologia zarządzania zasobami ludzkimi oraz opieka psychologiczna i psychoedukacja.

                Specjaliści psychologii policyjnej stosowanej wspomagają policjantów w prowadzonym śledztwie - dokonują psychologicznej analizy materiałów operacyjnych i procesowych. Tworzą profile psychologiczne nieznanych sprawców niektórych przestępstw, zwłaszcza zabójstw, gwałtów i podpaleń, tworzą charakterystyki osobowe podejrzanych. Biorą udział w opracowaniu taktyki czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, czy pomagają w typowaniu sprawcy. Zajmują się także tworzeniem programów prewencyjnych i profilaktycznych, prowadzą szkolenia, przekazując na nich wiedzę psychologiczną, która może przydać się policjantom w ich codziennej pracy. Na przykład prowadzą szkolenia z psychologii kłamstwa.

                Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi w policji to przede wszystkim szeroko rozumiana psychologia pracy i menadżerska oraz związana z organizacją pracy. Psycholodzy zajmują się tam rekrutacją i selekcją funkcjonariuszy do służby na określone stanowiska, zarządzaniem kompetencjami, ocenianiem i rozwojem funkcjonariuszy, ale też prowadzeniem szkoleń, np. z miękkich kompetencji kierowniczych. Zadanie to wymaga wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru przyszłych funkcjonariuszy, szkoleń, zarządzania motywacją, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań tych reguł. Od specjalisty psychologa zarządzania zasobami ludzkimi wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, umożliwiających pracę w zespole.

                Zakres obowiązków w ramach trzeciej specjalizacji psychologów policyjnych - opieki psychologicznej i psychoedukacji, to pomoc pracownikom policji w sytuacjach kryzysowych, czyli szeroko pojęte odreagowywanie sytuacji stresowych nieodłącznie związanych z wykonywaniem zawodu policjanta. Do takich sytuacji zalicza się np. śmierć współpracownika, popełnienie lub usiłowanie popełnienia samobójstwa, przemoc fizyczna lub psychiczna w rodzinie policjanta lub pracownika, uczestniczenie w zdarzeniu, które spowodowało zagrożenie życia lub, ciężką chorobę policjanta lub pracownika. W ramach tej specjalizacji prowadzi się też psychoedukację, profilaktykę stresu czy profilaktykę uzależnień.

                Jakie predyspozycje powinna mieć osoba, która chce zostać psychologiem policyjnym?

Na pewno niezbędne są umiejętności odnajdowania się w sytuacjach kryzysowych. Chodzi o umiejętność dyrektywnego działania, kiedy udzielana pomoc musi być konkretna i rzeczowa. Musi się  też wykazać dużą „odpornością psychiczną” w sytuacjach stresowych, których często dostarcza praca w policji.‹ Powrót do listy z aktualnościami