Psycholog pracy.

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-10-29

                Na czym polega praca specjalisty psychologa pracy? Czy się zajmuje na co dzień psycholog pracy? Jak zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa pracy?

                W raz z rozwojem psychologii, również jako nauki stosowane, powstawało coraz więcej specjalizacji w tym zawodzie: psycholog kliniczny, psycholog edukacji, psycholog zdrowia, psycholog biznesu itp. Psycholog pracy to absolwent 5-letnich studiów na kierunku psychologia, który ukończył specjalizacyjne studia podyplomowe na kierunku psychologia pracy.

Początkowo psycholog pracy zajmował się głownie określeniem posiadania lub braku predyspozycji danej osoby w danym zawodzie, profesji. Badanie predyspozycji zawodowych kandydata do nauki danego zawodu lub kandydata na dane stanowisko pracy polega  na przeprowadzeniu serii testów mających za zadanie wyłonić najważniejsze cechy badanego, które predysponują go do danego zawodu lub na dane stanowisko. Testy również pozwalały określić jakie predyspozycje osobowościowe przejawia badany, jakiej pracy wykonywać nie powinien, które cechy dyskwalifikują go w danej dziedzinie. Opisany powyżej sposób diagnostyki predyspozycji zawodowych i osobowościowych kandydatów do pracy znajduje zastosowanie nie tylko w urzędach pracy, w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, trafił on również do dużych firm i organizacji, które stawiają na rozwój jednostki, jako siłę firmy. Tego typu formy aktywizacji bezrobotnych, absolwentów, bądź pracowników może odbywać się indywidualnie, bądź grupowo.

Działania psychologa pracy w tej dziedzinie koncentrują się doradztwie zawodowym i rekrutacji, problemach motywacji do podjęcia nauki w danym zawodzie lub pracy na danym stanowisku, poziomu zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy oraz absencji. Psycholog pracy bada samopoczucie pracowników w miejscu pracy i wydajność pracowników do rozwiązywania problemów pojawiających się w danej organizacji lub gałęzi gospodarki. Nieodłączną częścią obowiązków psychologa pracy jest problematyka bezpieczeństwa pracy i zabezpieczenia socjalnego. Zajmuje się on optymalizacją warunków pracy w celu podniesienia efektywności pracowników. Coraz powszechniejszym zadaniem psychologa pracy w polskich instytucjach i firmach jest poprawa struktur awansu zawodowego poprzez projektowanie indywidualnych ścieżek kariery pracowników.

Dziedziną psychologii pracy jest psychologia transportu zajmująca się psychologicznymi badaniami kierowców, operatorów urządzeń, operatorów ciężkiego sprzętu, osób wykonujących pracę na wysokości lub obarczoną szczególnym obciążeniem psychicznym (strażacy, ratownicy). Psycholodzy pracy współpracują z placówkami medycyny pracy w zakresie badań osób pracujących na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Nową dziedziną, którą zalicza się do psychologii pracy jest zjawisko mobbingu i molestowania pracowników. Mobbing - oznacza prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Mobbing zazwyczaj ma na celu lub skutkuje: poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny lub wyeliminowaniem albo odizolowaniem pracownika od współpracowników. Istotnym zagadnieniem jest odróżnienie mobbingu od łamania zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Zgodnie z polskim prawem pracy pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

Obecnie psycholog pracy pomaga również w walce ze stresem, wpływa na poprawę stosunków interpersonalnych w firmie, poprawie komunikacji wewnątrz danej organizacji - między pracownikami lub pracownikami i kadrą zarządzającą. Do zadań psychologa pracy należy również projektowanie i przeprowadzanie treningów i szkoleń wewnętrznych w organizacji, uczeniu umiejętności związanymi z kontaktami interpersonalnymi.

Zakres działania psychologa pracy wciąż się poszerza wraz z coraz częstszym rozpoznawaniem nowych zagrożeń w pracy.‹ Powrót do listy z aktualnościami